Hàm MIN – Hàm Trả Về Giá Trị Nhỏ Nhất Trong Excel

hàm min

Hàm MIN trong Excel là hàm được sử dụng phổ biến để trả về số nhỏ nhất trong tập giá trị. Sau đây, mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm phổ biến này nhé.

1. Hàm MIN là gì?

Hàm MIN là hàm trả về giá trị nhỏ nhất trong tập giá trị cho trước.

2. Cú pháp hàm MIN

Cú pháp hàm MIN: =MIN (number 1, number 2, …)

Trong đó:

number1, [number2], …) là các đối số hoặc vùng dữ liệu. Number1 là tham số bắt buộc, các giá trị khác là tùy chọn và chứa tối đa 255 tham số number.

Chú ý:

  • Nếu danh sách đối số không chứa số, hàm MIN sẽ trả về giá trị là 0.
  • Nếu đối số là mảng hay tham chiếu thì chỉ các số trong mảng hay tham chiếu đó được dùng. Còn các ô trống, giá trị logic hoặc văn bản được bỏ qua. Tuy nhiên, giá trị 0 vẫn được tính.
  • Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không được chuyển thành số thì hàm sẽ báo lỗi.
  • Các giá trị logic và số dạng văn bản các bạn nhập trực tiếp vào danh sách đối số sẽ được tính giá trị đó.
  • Trường hợp muốn tính cả các giá trị văn bản và logic à Bạn sử dụng hàm MINA.

3. Cách sử dụng hàm MIN

Ví dụ 1: Sử dụng hàm MIN tìm ra người có số lương thấp nhất trong bảng lương sau đây:

ví dụ sử dụng hàm min

Bước 1: Trong bảng tính Excel tại ô tham chiếu F9 bạn nhập hàm =MIN(F3:F7). Để tìm ra người có số lương thấp nhất

cú pháp hàm min trong ví dụ

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Sau đây là kết quả:

kết quả ví dụ hàm min

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.